Signal Processing Research Engineer for Drone-based Inspection of Offshore Wind Farms

Flanders Make

Signal Processing Research Engineer for Drone-based Inspection of Offshore Wind Farms

Flanders Make

Lommel, Leuven or Kortrijk, Belgium

You develop advanced signal processing strategies for drones that will monitor the structural health of offshore wind turbines, in the context of the European innovation project ‘WATEREYE’. You will also contribute to other projects.

Wind Farm Operators will use drones to measure data and accurately predict the future needs for their operation & maintenance. Flanders Make will work within an international consortium on model-based detection and prediction of corrosion in a single wind turbine.

Function

As a signal processing research engineer, you will:

 • Work together in a small research team that combines expertise in modelling, signal processing and experimental testing;
 • Play a key role in developing and testing signal processing algorithms, taking into account industrial requirements such as robustness. Sensor fusion, virtual sensing, advanced filtering, algorithms for self-diagnostics and condition monitoring, physical modelling and feature extraction are within the scope of your future research activities;
 • Work in close collaboration with experts from our industrial partners and have regular contacts with experts from knowledge centres in Belgium and abroad;
 • Become a sparring partner for our leading companies in their innovation processes;
 • Trace and present industrial challenges and new research opportunities.

Profile

You have:

 • A master's or PhD degree in Engineering (Mechanical, Electronical, Electrical);
 • At least 4 years of experience in an industrial or research environment;
 • In-depth knowledge of signal processing and modelling of dynamic systems;
 • Experience with modelling and processing software (Matlab, Simulink, and/or Python) and measuring systems (e.g. Labview or dSPACE).

You are:

 • Passionate about research and new technologies;
 • Result-oriented, responsible, self-directing and a team player;
 • A good communicator;
 • Eager to learn.

Your first challenge in this role: the European Watereye project

The project goals of the research consortium are developing:

 1. A structural health monitoring system (SHM) capable of remotely estimating the corrosion level in wind turbines by monitoring wall thickness loss evolution;
 2. A diagnosis, prognosis and decision support tool for predictive operation & maintenance;
 3. Wind farm control algorithms with accurate consideration of the SHM system data, giving operators the freedom to select the best balance between energy production, protective control and predictive operation & maintenance.

Flanders Make will focus on the first two goals: development of model-based data analytics, diagnoses & prognoses for a single wind turbine.

You will also be involved in other research projects.

Offer

 • A challenging job, working with experts in various fields, using state-of-the-art infrastructure for autonomous systems, machine & vehicle dynamics, predictive control, data analytics, software prototyping;
 • Variety. A steady job at Flanders Make entails more than one project;
 • You will be able to choose from a variety of technology development projects (Flanders Make Projects) to apply and broaden your skills in different domains;
 • An open corporate culture with short communication lines;
 • A multi-stakeholder research context;
 • An enthusiastic, international team.

Flanders Make

Flanders Make is the strategic research centre for the manufacturing industry. From our sites in Lommel, Leuven and Kortrijk, we stimulate open innovation through excellent research.

Our purpose: realising a top-level research network in Flanders that delivers full support to the innovation projects of manufacturing companies. In this way, we want to contribute to new products and production processes that help to realise the vehicles, machines and factories of the future.

Because of our unique position between industry and research, our teams combine application and system proficiency with technological and scientific knowledge.

We focus on 4 key competences, all based on modelling and virtualisation:

 1. Decision & Control;
 2. Design and optimisation;
 3. Motion product specification, architecture, and validation;
 4. Flexible assembly specification, architecture, and validation.

Depending on your place of residence or preference, you can work on one of our sites (flexible workplace policy).

To apply, go to http://jobs.flandersmake.be.

Please fill in the online application form and upload a motivation letter and cv.


Onderzoeksingenieur Signaalverwerking - Inspectie van Offshore Windmolenparken met Behulp van Drones

Leuven of Kortrijk of Lommel, Belgium

Je ontwikkelt geavanceerde signaalverwerkingsstrategieën voor drones die de structurele gezondheid van offshore windturbines zullen opvolgen, dit in het kader van het Europese innovatieproject 'WATEREYE'. Daarnaast draag je ook bij aan andere projecten.

Operatoren van windmolenparken zullen gebruik maken van drones om data te meten en de toekomstige noden voor hun werking en onderhoud te voorspellen. Flanders Make zal binnen een internationaal consortium werken aan de modelmatige detectie en voorspelling van corrosie in één enkele windturbine.

Functie

Als onderzoeksingenieur signaalverwerking zal je:

 • Samenwerken binnen een klein onderzoeksteam met expertise in modellering, signaalverwerking en experimenten;
 • Een belangrijke rol opnemen in het ontwikkelen en testen van signaalverwerkingsalgoritmen, rekening houdend met industriële vereisten zoals robuustheid. Sensorfusie, virtuele detectie, geavanceerde filtertechnieken, algoritmen voor zelfdiagnose en statusmonitoring, fysieke modellering en kenmerkextractie vallen binnen het domein van je toekomstige onderzoeksactiviteiten;
 • Nauw samenwerken met experts van onze industriële partners en regelmatig contact hebben met experts uit kenniscentra in België en het buitenland;
 • Optreden als sparringpartner voor onze toonaangevende bedrijven bij de ontwikkeling van hun innovaties;
 • Industriële uitdagingen en nieuwe researchopportuniteiten opsporen en voorstellen.

Profiel

Je hebt:

 • Een master- of doctoraatsdiploma in ingenieurswetenschappen (mechanisch, elektronisch, elektrisch);
 • Minstens 4 jaar ervaring binnen een industriële onderneming of onderzoeksomgeving;
 • Grondige kennis van signaalverwerking en modellering van dynamische systemen;
 • Ervaring met modelleer- en verwerkingssoftware (Matlab, Simulink en/of Python) en meetsystemen (bijv. Labview of dSpace).

Je bent:

 • Gepassioneerd door onderzoek en nieuwe technologieën;
 • Resultaatgericht, verantwoordelijk, zelfsturend en een teamspeler;
 • Een goede communicator;
 • Leergierig.

Je eerste uitdaging in deze functie: het Europese Watereye-project

De projectdoelstellingen van het onderzoeksconsortium zijn de ontwikkeling van:

 1. Een ‘structural health monitoring’-systeem (SHM – structureel schademonitoringsysteem) dat het corrosieniveau in windturbines op afstand kan inschatten door de evolutie in het verlies van wanddikte op te volgen;
 2. Een diagnose-, prognose- en besluitvormingsondersteunende tool voor een predictief werkings- en onderhoudsplan;
 3. Controlealgoritmen voor windmolenparken waarbij de gegevens vanuit het SHM-systeem nauwkeurig in rekening worden gebracht zodat operatoren de vrijheid krijgen om te kiezen voor de best mogelijke balans tussen energieproductie, beschermende controle en een predictief werkings- en onderhoudsplan.

Flanders Make zal focussen op de eerste twee doelstellingen: de ontwikkeling van modelmatige data-analyses, diagnoses & prognoses voor één enkele windturbine.

Je wordt evenwel betrokken in meerdere projecten.

Ons aanbod

 • Een uitdagende job, werken met experts in verschillende domeinen, het gebruik van state-of-the-art infrastructuur voor autonome systemen, machine- & voertuigdynamica, modelvoorspellende controle, data-analyses en ontwikkeling van softwareprototypes;
 • Een afwisselende job. Een vaste job bij Flanders Make omvat meer dan één project;
 • Je zal uit een brede waaier van technologische ontwikkelingsprojecten (Flanders Make-projecten) kunnen kiezen om je vaardigheden in verschillende domeinen toe te passen en uit te breiden;
 • Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen;
 • Onderzoek binnen een context met meerdere stakeholders;
 • Een enthousiast, internationaal team.

Flanders Make

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Vanuit onze vestigingen in Lommel, Leuven en Kortrijk stimuleren we open innovatie door middel van excellent onderzoek.

Ons doel: een onderzoeksnetwerk op topniveau realiseren in Vlaanderen, waar maakbedrijven volop steun vinden voor hun innovatieprojecten. Zo dragen we bij tot nieuwe producten en productieprocessen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

Door onze unieke positie tussen bedrijfsleven en onderzoek in combineren onze teams vakkundigheid op applicatie- en systeemniveau met technologische en wetenschappelijke kennis.

We focussen op 4 sleutelcompetenties, alle gebaseerd op modellering en virtualisatie:

 1. Besluitvorming & controle;
 2. Design en optimalisatie;
 3. Specificatie, architectuur & validering van bewegingsproducten;
 4. Specificatie, architectuur & validering van flexibele montageprocessen.

Afhankelijk van je woonplaats of voorkeur kun je werken in een van onze drie vestigingen (flexibel werkplekbeleid).

Solliciteren

Om te solliciteren, ga je naar http://jobs.flandersmake.be.

Vul het online sollicitatieformulier in en upload een motivatiebrief en cv.

Don't forget to mention EuroScienceJobs when applying.

Share this Job

More Job Searches

Belgium     Electrical Engineering     Engineering     Government/Public Sector     Maths and Computing     Mechanical Engineering     Flanders Make    

© EuroJobsites 2019

EuroJobsites is a UK registered company number: 4694396 VAT number: GB 880 9055 04

Registered address: EuroJobsites Ltd, Unit 8, Kingsmill Business Park, Kingston Upon Thames, London, KT1 3GZ, United Kingdom

Newsletter | Recruit | Advertise | Privacy | Contact Us

© EuroJobsites 2019

EuroJobsites is a UK registered company number: 4694396 VAT number: GB 880 9055 04

Registered address: EuroJobsites Ltd, Unit 8, Kingsmill Business Park, Kingston Upon Thames, London, KT1 3GZ, United Kingdom

This website uses cookies to make your experience better. Continued use of this website means you accept our cookie policy.  Accept Cookies